Właścicielem  Sklepu Internetowego SILVEX jest:

 FHU SILVEX Z.Sowiński
ul. Sportowa 94a m 12
42-229 Częstochowa
NIP: 5731741475
REGON: 241953182

zwana w niniejszym Regulaminie Sprzedawcą

 

§1 - DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje, należy je rozumieć w podanym poniżej znaczeniu.

1. REGULAMIN - niniejszy dokument określający warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

2. STRONA - stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca;

3. UMOWA SPRZEDAŻY ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - Umowa zawarta na odległość z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji przy braku jednoczesnej obecności obu Stron Umowy

4. KANAŁY KOMUNIKACJI - określone w niniejszym Regulaminie formy składania zamówień na odległość oraz kontaktu między Stronami Umowy

5. SKLEP INTERNETOWY SILVEX - sklep internetowy dostępny pod adresem: www.silvex.com.pl

6. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA -  Zbigniew Sowiński wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą FHU SILVEX Z.Sowiński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; siedziba wykonywanej działalności: 42-229 Częstochowa ul. Sportowa 94a m12, adres korespondencyjny 42-200 Częstochowa, ul. Brata Alberta 1h; NIP 5731741475,  REGON 241953182; adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected];

7. KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego SILVEX zamierza zawrzeć lub zawarł umowę kupna sprzedaży produktu na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji

8. KONSUMENT - osoba fizyczna zawierająca umowę, która nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile Umowa ta nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zgłoszonej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. KUPUJĄCY, USŁUGOBIORCA - Klient, Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, lub Konsument nabywający produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego SILVEX oraz korzystający z subskrypcji Newslettera

11. ZAMÓWIENIE - złożona przez Kupującego oferta zawarcia umowy sprzedaży

12. UŻYTKOWNIK - podmiot korzystający ze sklepu internetowego

13. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy oraz informacje o złożonych Zamówieniach

14. REJESTRACJA - proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta

15.UMOWA - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym

16. PRODUKT - przedmiot lub usługa dostępna w Sklepie Internetowym SILVEX, będący przedmiotem Umowy

17. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywania na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji Usługodawcy dotyczących Sklepu oraz dostępnych w nim produktów.

18. FORMA PŁATNOŚCI - forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep

19. FORMA DOSTAWY - forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia.

20. DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon

21. OPIS - informacja o produkcie, znajdująca się na stronie dotyczącej produktu, stanowiąca opis najważniejszych cech, atrybutów oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami.

22. KOSZYK - element oprogramowania sklepu internetowego służący do magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu.

23. PRZEDMIOT UMOWY - wybrane przez Kupującego produkty i usługi, w tym Formy Dostawy produktu przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.

24. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

25. POLITYKA PRYWATNOŚCI - informacja o tym, jakie dane osobowe są zbierane przez Usługodawcę i jak będą wykorzystywane.

26. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny w Sklepie Internetowym SILVEX umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji

27. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym SILVEX umożliwiający założenie Konta

28. FORMULARZ KONTAKTOWY - Formularz dostępny w Sklepie Internetowym SILVEX umożliwiający wysyłanie wiadomości do Usługodawcy

 

§2 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep Internetowy SILVEX, dostępny pod adresem www.silvex.com.pl prowadzony jest przez FHU SILVEX Z.Sowiński na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 

2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży zawartych na odległość oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 

3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzór umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

4. Usługobiorca, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu Internetowego SILVEX zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu

5. Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej.

6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów wolnych od wad.

8. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna biżuterii za pośrednictwem sieci Internet. 

9. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego SILVEX wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

10. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie Interentowym SILVEX, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.silvex.com.pl.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

- ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.,

- ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.,

- ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016r.,

- ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r

oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

 

§3 - REJESTRACJA

 

1. Rejestracja w Sklepie Interentowym SILVEX jest dobrowolna i bezpłatna

2. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie Interentowym SILVEX

3. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje dane.

4. W celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło

5. Usługobiorca, przy dokonywanej Rejestracji, może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o promocjach i nowościach w Sklepie Interentowym SILVEX na adres mailowy podawany przy Rejestracji.

6. Po wypełnieniu wymaganych podczas Rejestracji pól Formularza Rejestracji zostanie utworzone Konto Użytkownika

 

§4 - ZAMÓWIENIA

 

1 Kupujący może składać zamówienia w Sklepie przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu pod warunkiem zapoznania się z regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień podczas składania Zamówienia

2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. 

4. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego SILVEX bez uprzedniej Rejestracji albo po utworzeniu własnego Konta.

5. W celu wystawienia faktury VAT, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta zobowiązany jest do uzupełnienia danych Firmy oraz podania numeru NIP podczas składania zamówienia.

6. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

7.Aby sfinalizować zamówienie, należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „zamawiam i płacę” oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy.

8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte.

9. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.

10. Podczas składania zamówienia Kupujący ma możliwość wybrania opcji "pakowanie na prezent"

11. Prezentowane na stronach Sklepu Internetowego SILVEX zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości oraz kolorów

12. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.

13. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie do godz 12.00 odbywa się zwykle jeszcze tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie granicznej oraz złożone w soboty, niedziele i święta realizowane są kolejnego dnia roboczego.

 

§5 - PŁATNOŚCI

 

1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

a) za pośrednictwem systemu transakcyjnego Przelewy24;

b) przelewem zwykłym na konto bankowe:

FHU SILVEX Z.Sowiński
ul. Sportowa 94a m 1242-200 Częstochowa
ING BANK ŚLĄSKI SA Oddział 394 w Częstochowie nr 38 1050 1142 1000 0090 9387 0773  kod SWIFT/BIC: INGBPLPW
IBAN: PL38 1050 1142 1000 0090 9387 0773

c) płatność za pobraniem u kuriera

d) płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym

3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje), według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

5. Brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 7 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia (nie dotyczy płatności za pobraniem u kuriera). Anulowanie zamówienia nie wyklucza możliwości złożenia przez Kupującego ponownego zamówienia tego samego Produktu.

 

§6 - DOSTAWA

 

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

2. Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą Paczkomatów InPost lub Kurierów InPost. Szczegółowe informacje na temat dostawy są dostępne w aktualnie obowiązujących regulaminach InPost

3. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Kupujący, są podawane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu

4. Przesyłki zagraniczne są realizowane wyłącznie przez firmę kurierską Pocztę Polską. Koszty wysyłki za granicę widoczne są w koszyku po dodaniu produktu lub produktów oraz uzupełnieniu zagranicznego adresu do wysyłki zamówienia. Koszty wysyłki za granicę pokrywa Kupujący.

5. Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską. Koszty wysyłki za granicę widoczne są w koszyku po dodaniu produktu lub produktów oraz uzupełnieniu zagranicznego adresu do wysyłki zamówienia. Koszty wysyłki za granicę pokrywa Kupujący.

6. Jeżeli Produkt nie jest dostępny i Sprzedawca nie może z tego powodu zrealizować Umowy, zawiadamia o tym niezwłocznie Kupującego.

7. Wysyłka towaru jest realizowana w ciągu 24 godzin roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty należności na naszym koncie bądź złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze. Przesyłki nadawane są każdego dnia roboczego. Aby zamówienie mogło zostać zrealizowane jeszcze tego samego dnia, musi zostać złożone i opłacone przed godziną 12.00. Nadanie przesyłek do zamówień złożonych po godzinie granicznej, jak również w soboty, niedziele i święta następuje w kolejnym dniu roboczym.

8. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika

9. Odbiór osobisty jest możliwy w CH Promenada box 25 po wcześniejszym ustaleniu terminu

10. Zakupy powyżej kwoty 400zł honorowane są na terenie Polski darmową przesyłką

 

§7 - REKLAMACJE

1. FHU SILVEX Z.Sowiński realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną (w myśl definicji o wadzie fizycznej - art 556 Ustawy o konsumentach). Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

4. Zawiadomienia o wadach dotyczących produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać na adres mailowy: [email protected] lub pisemnie na adres: FHU SILVEX Z.Sowiński, ul. Brata Alberta 1h, 42-200 Częstochowa

5. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących Produktu, w szczególności rodzaj i datę stwierdzenia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

6. Dla oceny wady Produktu należy dostarczyć go na adres ul. Brata Alberta 1h, 42-200 Częstochowa

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu przyjęcia reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca pokrywa koszty odesłania Produktu przez Kupującego, jak również koszty dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

8. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku (np. mail, sms)

9. Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w trakcie normalnego zużycia eksploatacyjnego (np. zarysowania), uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Klienta (np. stłuczenia, odpryski, złamania, zerwania) i uszkodzeń spowodowanych zagubieniem, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, wypadkiem czy też działaniem celowym lub niedbałym. Nie obejmuje ona także uszkodzeń spowodowanych zawilgoceniem, zamoczeniem biżuterii (działaniem detergentów). Reklamacja nie obejmuje biżuterii, w której Klient dokonał na własną rękę jakichkolwiek przeróbek i biżuterii naprawianej poza naszą firmą.

10. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecane jest odmówienia przyjęcia przesyłki lub sporządzenie protokołu reklamacyjnego Stwierdzenie przy dostawie uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest bardzo pomocne przy rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji wad, które mogły powstać podczas transportu towaru.

 

§8 - ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROT PRODUKTU

 

1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta oraz Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, na podstawie art. 27 w związku z art. 38a ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Termin zwrotu produktów podlegających sprzedaży w szczególnych warunkach, o których Sprzedawca poinformował Kupującego, przed dokonaniem Zamówienia np. w ramach przekazania dochodu ze sprzedaży na cele charytatywne wynosi 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: [email protected] bądź listownie na adres FHU SILVEX Z.Sowiński, ul. Brata Alberta 1h, 42-200 Częstochowa

2. Oświadczenie może zostać złożone na załączonym druku odstąpienia od umowy lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.(druk odstąpienia od umowy)

3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

4. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ma obowiązek zwrócić produkt, lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

5. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

b) w przypadku wybrania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

c) Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności, o czym mowa w pkt. 5 powyżej;

d) W przypadku odstąpienia od umowy skutkującym zwrotem przesyłki koszty przesyłki do Sprzedawcy ponosi konsument.

e) Zakupy powyżej kwoty 400zł honorowane są na terenie Polski darmową przesyłką. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, jeśli pozostała wartość zamówienia nie przekracza progu 400zł, koszty przesyłki są odliczane od kwoty należnej do zwrotu

f) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem, lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Świadczenia wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, lub służące jego zindywidualizowanym potrzebom nie podlegają odstąpieniu od Umowy.

 

§9 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1.Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod adresem www.silvex.com.pl następujące Usługi Elektroniczne:

a) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym;

b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz;

c) Newsletter.

2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3. Okres, na jaki zostaje zawarta umowa:

a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawarta jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,

b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawarta jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza rejestracji

c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegająca na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony

d) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza kontaktowego zawarta jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę

4. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer/urządzenie mobilne z dostępem do Internetu

b) dostęp do poczty elektronicznej

c) przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies

5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich 

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego, w tym, w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży produktów), archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących oferowanych usług i produktów.

2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem przez Sprzedającego czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażnej.

3.Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedającego mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

4. Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba uprawniona ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, w szczególności gdy Sprzedający zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.

5. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Treści zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego SILVEX korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Zbigniewa Sowińskiego wykonującego działalność pod nazwą FHU SILVEX Z.Sowiński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; siedziba wykonywanej działalności: 42-229 Częstochowa ul. Sportowa 94a m12, adres korespondencyjny 42-200 Częstochowa, ul. Brata Alberta 1h; NIP 5731741475,  REGON 241953182

2. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych (w tym opatentowanej nazwy i logo "SILVEX"), układu i kompozycji stron internetowych, elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2023 roku.